QB11 - เข็มเพชรหยก (sp+40) สุ่ม (sp+15,25)


เควสความปรารถนาของหวีฝู

เควส ความปรารถนาของหวีฝู
เงื่อนไข -
สถานที่ ป่าม่อหลู ญี่ปุ่น
รางวัล (สุ่ม) เข็มกลัดหยก(sp+15) ,เข็มจันทร์อับ(sp+25) ,เข็มเพชรหยก(sp+40)

ขั้นตอน
1.ไปบ้านน้อยที่ป่าม่อหลูในญี่ปุ่น คุยกับหวีฝู (เว้นช่องขุนพล 1 ที่) เขาจะเข้าร่วมในกลุ่ม
2.ไปป่าศิลาหยา ที่ชิงโจว คุยกับนักปราชญ์ชิว หวีฝูจะออกจากกลุ่ม และได้รับของรางวัล


Credit :: TS Online 

Comments