NPC ขุนพล ตามเมือง ที่ยืนให้จับ

posted Apr 26, 2011, 7:51 AM by CASPERZ™ GPS   [ updated Apr 26, 2011, 8:28 AM ]

รวมรายการ ข้อมูลขุนพล ที่ยืนให้จับตามเมือง - TS Online Pet General NPC Location on Town

เยอะครับ ค้นหาโดย Ctrl+F นะครับ แล้วไปหาวาปจับที่ แผนที่โลก TS และรหัสวาปบอท
เครดิต: คุณ September แห่งบอร์ด Asiasoft

จัวจวิ้น
-เจี่ยนยง
-หลิวเยียน
-เล่าปี่
-กวนอู
-เตียวหุย
-กุยแก

เผ่าอูหวน

-โหลวปัน
-ซูผูเหยียน
-ท่าตุ้น
-ผู่ฟู่หลู


เมืองเซียงผิง
-อ้วนซง
-อ้วนซั่ง
-กงซุนกง
-กงซุนคัง
-กงซุนตู้

เมืองจวี้ลู่
-เตียวเหลียง
-หานจง
-หลิวผี้
-ซุนจ้ง
-เตียวก๊ก
-เตียวโป้
-กงตู

หมู่บ้านฉางซาน
-กงซุนฟ่าน
-จูล่ง

เมืองเยี่ยเฉิง
-ฉุนหวีฉุง
-หานฟู่
-สวี่โยว
-ชีซี
-อ้วนเสี้ยว
-อ้วนซง
-อ้วนถำ
-อ้วนซั่ง
-งันเหลียง
-เหวินโฉ่
-ซินผี
-สวินเฉิน
-สวินโยว
-เหวิ่นพิ่น
-โจหอง
-กุยแก
-เฉิงอวี้
-เสิ่นเพ่ย
-หนิวจิน
-ลู่เจา
-เคาทู
-โจผี
-เจินมี่
-เฉาซง
-แฮหัวตุ้น

-หลิวเยี่ย
-สวีห่วง
-เฉินฉวิน
-ฟู่กั้น
-โจสิด
-กัวหนี่หวัง
-ไช่เหวินจี

เมืองผิงหยวน
-สวี่เซ่า
-กงซุนจั้น
-เจี่ยนยง

เมืองซั่งตั่ง
-เจี่ยขุย
-เกากั้น
-กัวหยวน
-ลิโป้
-จางสง
-ชุยเหยี่ยน
-สุมาเอี๋ยน
-เตียวเสี้ยน

เมืองเหอตง
-เหลียงสี
-เว่ยกู้
-จางเหยี่ยน
-จางเฉิง

หมู่บ้านเจี่ยเหลียง
-เฉาซง
-กวนอิ๋นผิง

เผ่าซงหนูใต้
-เตียวเสี้ยน
-ไช่เหวินจี
-อ๋องจั๋วเสียน
-ฮูฉูฉวน

เมืองตงจวิ้น
-หวางกง

เมืองเป๋ยไห่
-ข่งหยง
-กัวเซิง
-เถียนข่าย
-อู่อันกั๋ว
-หมีจู

หมู่บ้านเผิงไหล
-ไท่สื่อฉือ
-อิงเช่า

หมู่บ้านเสี่ยวเพ่ย
-เฉินกุ้ย
-หมีจู
-เล่าปี่
-กวนอู
-เซียซวน

เมืองสวีโจว
-โจเป้า
-หมีฟาง
-เถาเซียน
-เฉินเติง
-หมีจู
-ซุนเฉียน
-ฉินอี๋ลู่
-ลิโป้
-ซ่งเซี่ยน
-จงซื่อหลิน
-เล่าปี่
-กวนอู
-เตียวหุย

เมืองเซี่ยพี
-ลู่เจา
-เฉินเติง
-กวนชิวอี้
-เล่อจิ้น
-เฉินกุ้ย
-ลิโป้
-ซ่งเซี่ยน
-โฮ่วเฉิง
-เว่ยซวี่
-โจเจียง
-แฮหัวตุ้น
-เหวินจี้
-อ้วนเหมิ่น

เมืองโซ่วซุน
-หลิวเสียง
-จี้หลิง
-สวินอวี้
-สวินยุ่น
-อ้วนสุด
-โจวซั่ง
-จางซวิน
-อ้วนเย่า

เมืองเจี้ยนเยีย
-ซุนจิ้ง
-หานตาง
-อู๋จิ่ง
-ซุนปี้
-ซุนฝู่
-สวีเซิ่ง
-ซุนเสา
-ซุนกวน
-ซุนเซ็ก
-อุยกาย
-เฉิงผู่
-หวีฟาน
-จางเจา
-ซุนเหอ
-หลิวจี
-เหยียนจวิ้น
-ลิบอง
-โลซก
-เฉิงปั่ง
-จางเวิน
-ลั่วถ่ง
-อู๋ชั่น
-ปู่จือ
-เซียเจิง
-ลู่จี
-เติ้งตาง
-จูล่ง
-จิวยี่
-หลี่ฟาน
-ซุนเฉียน
-เล่าปี่
-เฉียวกั๋วเหล่า
-ซุนซั่งเซียง
-คั่นเจ๋อ
-เจี่ยงชิน

อู๋จวิ้น
-จางหง
-จูกัดกิ๋น
-หานตาง
-สวี่กัง
-เจี่ยงชิน
-จูจื่อ
-ซุนหล่าง
-ซื่ออี๋
-จางซิว
-บังทอง
-กู้เส้า
-ซุนเซ่า
-จางสวน
-ซุนเจี่ยว
-หูจง
-สวีเสียง
-จางเฉิง
-จางเฟิ่น

เมืองฮุ่ยจี
-จูหยาน
-จูหวน
-หวีฟาน
-ซุนจิ้ง
-เฮ่อฉี
-เฮ่อจิ่ง
-หลี่ต้าย
-ลู่จี
-ซุนเซ็ก
-หวางหล่าง

หมู่บ้านจู้หลอ
-คั่นเจ๋อ
-ต่งสี
-เสี่ยวเฉียว
-ต้าเฉียว
-กู้ยง
-เฉียวกั๋วเหล่า

หมู่บ้านหย่งหนิง
-เฉินไป้
-กำเหลง
-อู๋ฟ่าน

หมู่บ้านตงจื้อ
-หวางหล่าง
-ซางเซิง

เผ่าจิงเซี่ยน
-จู่หลาง
-ซุนอี้

เผ่าเจี้ยนอัน
-หงหมิง
-ต่งเฟิ่ง
-ไท่สื่อฉือ

เผ่าซั่งเหยา
-หลิงถ่ง
-โจวหลิน
-เฉินผู
-จินฉี
-เหมากาน
-จู่ซาน
-จางหง
-ซุนกวน
-กำเหลง
-เฉิงปิ่ง

เมืองเฉินหลิว
-หวางตู้
-โจโฉ
-โจหยิน
-สวินโยว
-เตียนอุย
-หวีจิ้น
-สวีกั้น
-อิงหยาง
-จางชุนหัว
-เจี่ยงจี้
-ชุยเหยี่ยน

เมืองสวี่ชัง
-เคาทู
-เตียนอุย
-โจหอง
-เหมียวเจ๋อ
-เหลียงจ้งหนิง
-ไต้เฟิง
-ต่งเฉิน
-แฮหัวตุ้น
-สวินโยว
-โจฉุน
-หลี่เฉียน
-เฉิงอวี้
-หลิวเยี่ย
-หม่านฉ่ง
-แฮหัวเอี๋ยน
-เล่อจิ้น
-โจอ๋าง
-หวีจิ้น
-หลี่เตียน
-โจหยิน
-กุยแก
-โจโฉ
-กวนอู
-จงโจ้ว
-จูหลิง
-จางซง
-หวงขุย
-โจฮิว
-สุมาอี้
-เจี่ยงจี้
-ต่งเจา
-หวางชั่น
-เหยียนโหยว
-หวางถู
-เว่ยจี้
-เฉินหลิน
-กาเซี่ยง

เมืองหยู่หนาน
-เคาทู

ป้อมเก๋อพอ
-แฮหัวหลิน
-จูเก่อสวน
-เคาทู
-สวี่ติ้ง
-กวนผิง

หมู่บ้านอิ่งชวน
-ต่งเจา
-กุยแก
-สวินอวี้
-เหยินจวิ้น
-ซือหม่าฮุย

เมืองหว่านเฉิง
-จางซิ่ว
-กาเซี่ยง

เมืองลั่วหยาง
-ก่วนลู่
-สวี่เซ่า
-เหอจิ้น
-หยางซิว
-ซูเยี่ย
-ตั๋งโต๊ะ
-หลี่หยู
-ลิโป้
-หนิวฝู่
-หัวสง
-หลี่เจี๋ย
-กัวซื่อ
-จูหลิง
-ไช่เหวินจี
-จูจวิ้น
-หลูจือ
-ต่งเยี่ย
-โจโฉ
-กุยแก
-เฉิงอวี้
-สวินอวี้
-10ขันที

-เมืองฉางอัน
-อู๋ควง
-แฮหัวเอี๋ยน
-จางจี้
-เตียวเสี้ยน
-อ้องอุ้น
-หลี่เหมิง
-ลิโป้
-ตั๋งโต๊ะ
-หานซุ่ย
-เหลียงซิง
-หม่าหวาน

หมู่บ้านสานเป่ย
-หลิวเซียว
-อ้องอุ้น
-เจ้าเอ๋อ

หมู่บ้านซินเหยี่ย
-เฉินเต้า
-เล่าปี่
-กวนอู
-เตียวหุย
-โจววาง
-เลี่ยวฮั่ว
-เจี่ยนยง

เมืองเซียงหยาง
-อุยเอี๋ยน
-ลู่หวี่
-อีจี๋
-เซียงหล่าง
-เล่าเปียว
-หลิวฉง
-ไขว่เหลียง
-ไช่เม่า
-ไช่เหอ
-เหวินพิ่น
-ไขว่เยี่ย
-ไช่ซวิน
-หลิวฉี
-บังทอง
-ชีซี
-หยางอี๋
-หวงเฉิงเยี่ยน
-หวงเย่อิง

เมืองเจียงหลิง
-เตี๋ยเอ๋อ
-เฟิ่งเอ๋อ
-สือกว่างหยวน
-ฮั่วจวิ้น
-ขงเบ้ง
-กวนอู
-เตียวหุย
-จูล่ง
-กวนผิง
-โจวซาง
-เลี่ยวฮั่ว
-ฮองตง
-หม่าเหลียง
-หวงเย่อิง
-จงอวี้
-กวนซิง
-หมีฟาง
-เล่าปี่
-ซูเฟย
-โจหยิน

หมู่บ้านกุ้ยหยาง
-กวนสั่ว
-เจ้าฟาน
-เป้าหลง
-เฉินอิง
-หม่าซู่

หมู่ตึกตระกูลเป้า
-กัวโยวจือ(เป้าซานเหนียง)

เมืองหลิงหลิง
-สิงต้าวหยง
-หาวผู่
-หลิวตู้
-เล่าเสียน

เมืองฉางซา
-ฮองซวี่
-เลี่ยวลี่
-หานสวน
-อุยเอี๋ยน
-ฮองตง
-ไล่กง
-หลิวผาน

เผ่าเขาจิงเหมิน
-จิงฟู
-เอียงถู
-ซาหมอเคอ

เกาะนิรนาม(เจียวโจว)
-สวีเติง

เมืองพานหวี
-โอวจิ่ง
-ไท่สื่อเซี่ยง
-ซื่อเซี่ย
-ซื่ออู่
-จางหมิน

หมู่บ้านชางอู๋
-อู๋จวี้

เมืองไป๋ตี้
-หลี่เหยียน
-เฟ่ยกวน
-เผิงยั่ง
-เล่าปี่

หมู่บ้านหลางจ้ง
-จางเปา
-หม่าซวิน
-หม่าฉี
-เจ้าเหว่ย
-เตียวหุย
-จางนี่

เมืองหนานเจิ้ง
-หยางซง
-ขงเบ้ง
-หยางอี๋
-จางอี๋
-อู๋อี้
-จางนี่
-แฮหัวเอี๋ยน
-เจ้าหยง
-จางหลู่
-เหยียนผู่
-จางเว่ย
-หยางไป่
-อุยเอี๋ยน
-หม่าต้าย

เมืองปาจวิ้น
-ต่งเหอ
-จางอี้

เมืองเฉิงตู
-เมิ่งต๋า
-หวงฉวน
-เล่าปี่
-ขงเบ้ง
-จูล่ง
-ฝ่าเจิ้ง
-ม้าเฉียว
-ฉินมี่
-สวี่จิ้ง
-เกียงอุย
-หลิวจาง
-เจิ้งตู้
-หลี่ฮุย
-หลิวสวิน
-เฟ่ยซือ
-หลิวปา
-จางซง
-เฉียวโจว

เมืองลั่วเฉิง
-จางอี้
-อู๋ปัน
-อู๋อี้
-จางเหยิน
-หลิวกุ้ย

หมู่บ้านจี้เซี่ยน
-เหวยคัง
-เหยียนเวิน
-หยางฟู่
-โหวส่วน

เมืองเทียนสุ่ย
-เฉิงอี๋
-เหลียงซิง

เผ่าเชียง
-ซ่งเจี๋ยน
-หานซุ่ย
-โต้วเม่า
-เซียนว่าน

หมู่บ้านอู่เวย
-หลี่คัน
-หม่าหวาน
-จางเหมิ่ง

หมู่บ้านจิ่วฉวน
-ม้าเฉียว
-หม่าต้าย
-ผางเต๋อ
-สวีอี
-ผางอวี้
-หยางเฟิง

เมืองตุนหวง
-หม่าเถิง
-หม่าซิว
-หม่าเถี่ย
-หม่าต้าย

เมืองหลินอี้
-ฟ่านสง
-ฝูหลัว
-อาหลุน
-ผอหลัวเหมิน

หมู่บ้านซีถูอี๋
-หม่าเติง

เมืองฝูหนาน
-ซ่าปอตี้เกอ
-ซีน่าผอตี้
-เกอหลุนจื้อตี้
-ฟ่านสวิน
-อี่ตี๋เจียหลัน
-ฟ่านซือมั่น

หมู่บ้านปั่นเจีย
-เจาต้งไห่
-เจาซู่ทุน

หมู่บ้านซังเฉียน
-เตียวเสี่ย(ลูกสาวลิโป้)
-เซียนเจา

เผ่าซงหนูตะวันออก
-เฉิงลวี่
-ซู่ลี่
-หมีเจีย
-เจี๋ยจี
-อวี้เหยียน
-ปู้ตู้เกิน

เผ่าซงหนูตะวันตก
-เคอปี่เหนิง
-อูเหยียน
-ซิวอู่หลู
-จวีหลัวโหว
-ฝูหลัวหาน
-เซี่ยกุยหนี

-----เขตอิวโจว-----
*ป่าแห่งศิลา
-กัวต้า
-เถาเซิง
-ตู้ฉาง

*ป่าจงซาน
-หานเหิง

*ป่าอำเภออี้เซี่ยน
-กงซุนจั้น
-จูล่ง
-ปู่จี่
-เฟิงซวี
-เฉิงหย่วนจื้อ

-----เขตจี้โจว-----
*ป่าซีซาน
-จางเว่ย
-เหยียนจิ้ง

*ป่าเฉาเกอ
-สวีห่วง
-หวางซิว
-เผิงอัน
-วางเจา

*สุสานเฉาเกอ
-หลี่ค่วง
-เปี้ยนสี่
-ไช่หยาง
-อ้วนถำ
-เมิ่งไต้
-จู้ปี้
-ลิโป้
-เจ้าหยวนเจียง

*ป่าเน่ยหวง
-จวี่กู่

*ป่ามู่เหยี่ย
-หลิวหวี
-กงซุนคัง
-กงซุนซวี่
-กงซุนตู้

*ป่าเหอเน่ย
-ซุนชิง
-เป้าซิ่น
-เป้าจง

*ค่ายหลีหยาง
-เตียวเลี้ยว
-เกากั้น
-เกาฟาน
-กัวถู
-หลี่ค่วง
-หลี่เสียง
-อ้วนซั่ง
-เฝิงจี้
-โจผี
-ซุนชิง

-----เขตชิงโจว-----
*ป่าตุ้นชิว
-ไป๋เย่า
-หวีตู๋
-โจโฉ
-เฉิงอวี้
-สวีห่วง
-งันเหลียง

*ป่าตงจวิ้น
-จางหยาง
-หยางโฉ่ว
-ซุยกู้
-เซียหง
-เมี่ยวซั่ง

*ถ้ำยากคะเนไท่ซาน
-ฉินฉี
-หลี่เตียน
-หลี่เฉียน
-จังป้า
-อู๋จือ
-ซุนเออ

*วัดขงจื้อ
-เจิ้งสวน
-เจ้าซาง
-เมิ่งกงเวย

*ศาลาเวยซาน
-ผู้เฒ่าผมขาว

*ป่าเวยซาน
-โจโฉ
-เตียนอุย
-ซี่จื้อไฉ

*ป่าศิลาหลางหยา
-นักปราชญ์ชิว

*ป่าเผิงไหล
-กัวจู่
-หลิวสวิน
-ก่วนถ่ง

*ถ้ำเทพปิศาจ
-อ้วนถำ
-จวี่จง

*ถ้ำโจรสลัดเผิงไหล
-คนฉลามยักษ์
-ฑูตราชสำนัก
-เทพวารีสาว

*ถ้ำวงกตคั่วโจว
-เฉินกุ้ย
-หลิวเหยียน
-หูปัน
-ทหารศึกบาดเจ็บ
-ทหารง้าวตะขอ
-กวนอู
-อ้วนฮ่วน
-เปี้ยนสี่
-เจ้าซู่

-----เขตสวีโจว-----
*ภูเขาดินเซี่ย
-ก้อนหินผาร่วง
-ทหารศึกเซี่ยพี

*ป่าไหวอิน
-สวี่ซื่อ
-เฉาซิ่ง
-หวางข่าย

*บ้านน้อยต่งไห่
-ผู้เฒ่าอู่
-เด็กเถื่อน

*ป่าเซียงเซี่ยน
-โฮ่วเสีย
-หลิวเสียง

*ป่าเซี่ยไช่
-หลี่เตียน
-เล่อจิ้น
-เปียนยั่ง
-โจเป้า
-ลิโป้

*เขาหมางต้าง
-ต้าหง

*กว่างหลิง
-เล่าปี่

*ถ้ำน้ำซวีอี๋
-ฮุ่ยฉวี
-ทหารศึกบาดเจ็บ
-เหลยป๋อ
-จี้หลิง

-----เขตสวีโจว-----
*ค่ายน้ำซวีอี๋
-อ้วนสุด
-เตี้ยวเลี้ยว

*บึงเฉิงเต๋อ(ในถ้ำ)
-ทหารวังหลวง
-ทหารศึกพ่าย

*ถ้ำโซ่วชุน
-เหยียนเซี่ยง
-ทหารศึกดาบยาว
-เฉียวหยุย
-เหอขุย

*ค่ายเหอเฝย
-ซุนกวน
-ลิบอง
-ติงฟาน
-ลั่วถ่ง
-เฉิงจือ
-เฉิงตาง
-เตียวเลี้ยว
-เล่อจิ้น
-หลี่เตียน
-จังป้า
-อู่โจว
-โจโฉ
-โจผี
-สุมาอี้
-หม่านฉ่ง
-เฉินฉวิน
-แฮหัวเอี๋ยน
-เตี่ยนหม่าน
-เฉิงอวี้

*เขาเทียนจู้
-เจี่ยหัว
-โจโฉ
-รองขุนพล
-เหลยซวี่

*เขาเจียสือ
-ก่วนเฉิง
-เจี่ยงกั้น
-ทหารทะลวง

*ป้อมหยูซวี
-โจโฉ
-เหวินจี้
-ซุนฮ่วน
-ฉวนฉง
-โจวไท่
-จางอี้
-กงซุนหยาง
-กำเหลง
-หลิงถ่ง
-ซุนกวน
-โลซก
-ลิบอง
-จางเจา
-จูหยาน
-ซุนหวี

*ค่ายหว่านเฉิง
-ซุนกวน
-โจวไท่
-กำเหลง
-หลิงถ่ง
-ลิบอง
-พานจาง
-สวีเซิ่ง
-เจี่ยวชิน
-ต่งสี

*ท่าข้ามหว่านโข่ว
-ไท่สื่อฉือ
-หลี่ฟ่าน

*ค่ายน้ำหลูเจียง
-สวีฉิว
-ลี่ซู่
-เหมยเฉิง
-เหลยซวี่
-หวงอี
-กำเหลง
-หวงจู่
-จิวยี่
-ซุนเซ็ก

-----เขตเจียงตง(หยางโจว)-----
*ป่าหนิวจู่
-จูล่ง
-หลิวโจ้ว
-เซียหลี่
-เจ๋อหยง
-ทหารศึกง้าวมือ

*เขาเป่ยกู่
-ไท่สื่อฉือ
-ทหารเกราะห้าว
-ทารกเซียน
-เจี่ยหัว
-อู๋กั๋วไท่
-อุยกาย
-เฉิงผู่

*ป่าตานหยาง
-ทหารเจี้ยนเยี่ย
-กุยหลั่น
-ไต้หยวน
-เสี่ยวหมิ่น
-คนเลี้ยงช้าง
-ช้าง

*ป่าซวนเฉิง
-ทหารซานเยี่ย

*บึงเผิงเจ๋อ
-ซุนกวน

*ถ้ำน้ำไท่หู
-ทหารโจรดาบใหญ่
-โจวไท่
-เหยียนหวี
-โจรใบเรือแดง
-โจวเฟิ่ง

*ป่าอู๋จวิ้น
-เหยียนไป๋หู่

*หาดทรายทะเลเกลือ
-ชาวประมงติง

*บึงอูเฉิง
-พานหลิน

*ศาลาเฉียนถาง
-ลกซุน

*เขาจิงเซี่ยน
-เสี่ยวหมิ่น
-เฉินมู่
-เฉินอวี่

*เขาหลินลี่
-อู๋เหมี่ยน
-อู๋อู่

*ป่าอันเล่อ
-ฮัวโต๋
-อู๋ผู่

*บึงหวีเหยา
-ฉวนโหยว
-หลี่เหอ
-ฉินหลาง

*ถ้ำหวีหัง
-หลิงถ่ง
-ซุนกวน
-จางเจา
-จางหง
-อุยกาย
-พานจาง
-เฉิงผู่
-จูหยาน
-งูไฟเดือด
-โหยวทู
-อู๋ชั่น
-ลู่จี
-ลิบอง
-ต่งสี
-เฮ่อฉี
-จิวยี่
-เฉินอู่
-คั่นเจ๋อ
-โลซก
-สวีเซิ่ง

*เขาเจี้ยนอัน
-ต่งสี

*เขาซั่งเหยา
-จางเวิน
-ลั่วถ่ง

*ถ้ำอันเล่อ
-ลิบอง
-หานตาง
-ติงเฟิ่ง
-จางเวิน
-สวีจั๋ว
-สวีเจี่ยว
-กำเหลง
-โจวไท่
-เจี่ยงชิน
-จู้จี้
-จูไฉ
-ลั่วถ่ง
-จู่หลาง
-เจียวจี่
-ซุนซั่งเซียง
-ซุนอี้
-ติงฟาน
-เฝิงเจ๋อ
-อู๋ชั่น
-หญิงฟานซาน

*ค่ายผอหยาง
-สุ่ยหลิง
-ซุกเซ็ก
-จิวยี่
-หลี่ฟ่าน
-ซุนกวน
-โจวไท่
-หลิงถ่ง
-เฉินอู่

*ค่ายไฉซาง
-สวีเซิ่ง
-หลิวซวิน
-หลิวเวย
-ลิบอง
-โลซก
-ยุ่ยเหลียง
-เหยาจู้
-เหยียนเหลียน
-กำเหลง
-จิวยี่
-หานตาง
-เฉิงผู่
-ติงเฟิ่ง

*ค่ายอวี้จาง
-จางหง

*เขาซีไซ
-ชุยเสี่ย
-หลิวเวย
-หวงจู่

-----เขตเหยี่ยนโจว-----
*ค่ายเซียวกวน
-แฮหัวเอี๋ยน
-หานฝู

*ชานเมืองเฉินหลิว
-ต่งเหิง
-ต่งเชา
-เสนาธิการ
-ซันโหยว
-เกาหย่า
-จางมี่
-เฟิงกวน

*ค่ายโจโฉกวนตู้
-โจโฉ
-โจหอง
-สวินโยว
-กุยแก
-เตียวเลี้ยว
-เฉิงอวี้
-ต่งเจา
-สวีห่วง
-เหยี่ยนโจวจ่าง
-หลิวเยี่ย
-สวี่โยว
-โจหยิน
-เสิ่นเพ่ย
-ฮั่วหนู
-หานเหมิ่ง
-ฉุนหวีฉุง
-เกากั้น
-เล่าปี่
-เจี่ยนยง
-ซุนเฉียน
-จวี่โซ่ว
-อ้วนเสี้ยว
-อ้วนซั่ง
-อ้วนซง
-เตียวคับ
-เจี่ยงฉี
-กัวถู
-เฝิงจี้
-เกาหลั่น

*ถ้ำสวี่ชัง
-เซียหลัน
-ข่งซิ่ว
-ทหารเร็วเชียง
-กลุ่มเสื้อดำ
-เลี่ยวฮั่ว

*ภูเขาฮั้วหนิว
-โจวซาง
-ดาบซีเหลียง
-หลิวผี้
-เลี่ยวฮั้ว
-โจวซาง
-จูล่ง
-เฉินเต้า
-จางม่านเฉิง

*ป่าหยูหนาน
-หลิวเหยี่ยน
-เตียวหุย

*ป่าอี้หยาง
-โจฉุน
-สวินโยว
-ฉวีกง

*หร่างซาน
-ทหารเขาเหลือง
-เผยหยวนเส้า
-เหอม่าน

*ป่าอู่อิน
-โจโฉ
-โจฉุน

*ป่าอิ๋งหยาง
-ซุนเจียน
-อุยกาย
-เฉิงผู่
-จู่เม่า

*ถ้ำเซียนตู๋
-จ้าวเอี่ยน
-เตียวคับ
-เตียนอุย

*ถ้ำเซี่ยเหว่ย
-เฉินเจิ้น
-เซี่ยโหวซั่ง
-เล่าปี่
-กวนอู
-เตียวหุย
-จูล่ง
-ซุนเฉียน
-ทหารอ่อนแอ
-หลี่ค่วง
-หลี่เตี่ยน
-จางเซี่ยน
-โจหยิน

-----เขตจิงเป่ย-----
*เนินป๋อวั่ง
-ชายป่วย
-เฉินเจิ้น

*ป่าซิ่นหยาง
-ชุยโจวผิง
-ไช่เม่า
-สุนเหยี่ยน
-จางอู่
-เฉินซุน

*ป่าเซี่ยนซาน
-หลี่กง

*เขาบู๊ตึ้ง
-ไต้ซือผู่จิง
-ไช่เม่า
-ผางเต๋อกง

*ค่ายฝานเฉิง
-กวนอู
-กวนผิง
-โจหยิน
-หม่านฉ่ง

*ถันซี
-ตันฮก
-นักพรตทารก

*หมู่บ้านสุ่ยจิ้ง
-ซือหม่าฮุย

*บึงเจิงโข่ว
-หวีจิ้น

*ป่าฮั้วหลง(กระท่อมหญ้าหลงจง)
-จูเก่อจวิน
-ขงเบ้ง

*ค่ายซั่งยง
-หลิวเฟิง

*เนินฉางปั่น
-ทหารอ่อนแอ
-ปู่เหอ
-นักรบเฟิ่นอู่
-พันติ้งจวิน
-แฮหัวเจี๋ย

*ป่าเซี่ยโข่ว
-กวนอู

*ถ้ำจิ่งซาน
-โจฉุน
-จินต้าเผิง
-กำเหลง
-โจรสลัด
-เล่าปี่
-เตียวหุย
-หนิวจิน
-โจฉุน

*ค่ายอี๋หลิง
-ฟู่ถง
-ฮองตง
-เล่าปี่
-เซี่ยงฉ่ง

*หมู่บ้านเฟิงหยาง
-บังทอง
-ตู้ผู่
-ปู่เหอ

*ป่าเจียงหลิง
-หนิวจิน
-จิวยี่
-โลซก
-หลิงถ่ง
-เฉินเจี่ยว
-ซุนซั่งเซียง
-ชุยเสี่ย
-สุ่ยหลิง

*ทางหัวหยง
-กวนอู
-กวนผิง
-ทหารแตกทัพ
-ทหารจิงโจว
-เฉิงผู่
-สวินโยว
-เคาทู
-สวีห่วง
-เตียวคับ

*หอควัน
-เซี่ยงฉ่ง

*ค่ายวุยก๊ก
-เฝิงเหยียน
-โจฉุน
-เตียวคับ
-ชีซี
-จังป้า
-แฮหัวเอี๋ยน
-เซียนเจา
-สวีห่วง
-หลี่เฉียน
-เตียวเลี้ยว
-เฉิงอวี้
-สวินโยว
-หลี่เตี่ยน
-หวีจิ้น
-เหมาเจี้ย
-เหวินพิ่น
-ไช่เม่า
-จางหวิ่น
-เล่อจิ้น
-ไช่เหอ
-ไช่จง
-หลี่ทง
-จูหลิง
-เจี่ยงกั้น
-โจฮิว
-โจเจิน
-เคาทู
-โจโฉ
-หลิวเยี่ย
-หม่านฉ่ง
-เฉินฉวิน
-แฮหัวตุ้น
-หานเฮ่า
-กาเซี่ยง

*ค่ายน้ำง่อก๊ก
-จิวยี่
-ลกซุน
-ลิบอง
-สวีเซิ่ง
-หลิงถ่ง
-ไท่สื่อฉือ
-กำเหลง
-ติงเฟิ่ง
-อุยกาย
-พานจาง
-หานจาง
-ต่งสี
-คั่นเจ๋อ
-ขงเบ้ง
-โจวไท่
-เฮ่อฉี
-จูกัดกิ๋น
-เสี่ยวหลีจื่อ
-บังทอง
-จูหยาน
-โลซก
-เฉิงผู่
-เฉิงจือ
--จางเจา
-จูจื้อ
-กู้ยง
-ซุนหวี
-หลี่ฟ่าน
-เฉินอู่
-เจี่ยงชิน

*ท่าลู่โข่ว
-ซุนกวน
-โลซก

*ค่ายกงอัน
-ฟู่ซื่อเหยิน

*ค่ายเจียงเซี่ย
-โจวไท่
-ซุนเซ็ก
-หวงเซ่อ
-หวงจู่
-ซูเฟย
-ซุนกวน
-อุยเอี๋ยน
-เล่าปี่
-หลิวฉี
-ขงเบ้ง

-----เขตจิงหนัน-----
*ค่ายหยุนม่ง
-เตียวหุย

*ช่องเขาอี๋เต้า
-หม่าเหลียง
-ฮั้วจวิ้น
-เซี่ยงฉ่ง

*แดนหิมพานต์
-กานสื่อ

*ค่ายปาชิว
-เซียนหวีตัน
-ไท่สื่อฉือ
-ลิบอง
-โลซก

*เขาซุ่นหวง
-ผางเต๋อกง

*ป่าศิลาซวีหยวน
-เกียงอุย

Comments