57: Embed Gem การเสริมออฟชั่นให้กับ ชุด และ อาวุธด้วย Embed Gem

Credit: Ranger : GM-L     สร้างเมื่อ : 21/12/2553 17:00:48

Embed Gem

การเสริมออฟชั่นให้กับ ชุด และ อาวุธด้วย Embed Gem
ไอเทมที่สามารถเสริมออฟชั่นได้ต้องเป็นไอเทมที่มี Slot สำหรับฝัง Gem เท่านั้น

A : Slot สำหรับใช้ในการฝังออฟชั่น

A : Embed Gem แต่ละประเภทจะแจ้งรายละเอียดว่าสามารถนำไปฝังออฟชั่นให้กับ ชุด อาวุธ ประเภทไหนบ้าง
คลิกขวาที่ Gem แล้วเลื่อนเมาส์ไปวางที่ ชุด อาวุธ ที่ต้องการฝังออฟชั่น

A: Gear ที่ต้องการฝัง Gem
B : Gems พลอยที่จะนำมาฝังออฟชั่นให้กับ Gear
C : โอกาสในการฝังสำเร็จ
D : ใช้ Embed Charm เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝัง
E : ค่าบริการในการฝังออฟชั่น
F : กดปุ่ม Embe ยืนยันการฝังออฟชั่น  หรือ  ปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิก

เมื่อกกดยืนยันการฝังออฟชั่นระบบจะแจ้งเตือนอีกครั้ง กดปุ่ม Yes เพื่อยืนยัน หรือ No เพื่อยกเลิก

 

เมื่อทำการฝัง Gem สำเร็จ จะได้ออฟชั่นเพิ่มขึ้น
Comments