33: ตารางการ Craft ของหมวด Refine

Credit: Ranger : GM-L     สร้างเมื่อ : 14/12/2553 11:12:15

Items produced

Name Ingredients Price Exhaustion Required Tech
Copper Chunk 5 Copper Ore 25 1 Refine LV1
Fine Copper 10 Copper Ore 50 1 Refine LV10
Iron Chunk 5 Iron Ore 35 1 Refine LV20
Fine Iron 10 Iron Ore 70 1 Refine LV30
Silver Chunk 5 Silver Ore 50 1 Refine LV40
Fine Silver 10 Silver Ore 100 1 Refine LV50
Silvergrass Leaf 5 Galaxygrass 25 1 Refine LV1
Prepared Galaxygrass 10 Galaxygrass
1 Herb Catalyst LV1
50 1 Refine LV10
Flameflower Pedal 5 Flameflower 35 1 Refine LV20
Prepared Flameflower 10 Flameflower
1 Herb Catalyst LV2
70 1 Refine LV30
Violet Lotus Bud 5 Violet Lotus 50 1 Refine LV40
Prepared Violet Lotus 10 Violet Lotus
1 Herb Catalyst LV3
100 1 Refine LV50
Crystal Bead 5 Crystal 25 1 Refine LV1
Flawless Crystal 10 Crystal 50 1 Refine LV10
Quartz Bead 5 Quartz 35 1 Refine LV20
Flawless Quartz 10 Quartz 70 1 Refine LV30
Aquamarine Bead 5 Aquamarine 50 1 Refine LV40
Flawless Aquamarine 10 Aquamarine 100 1 Refine LV50
Linen Thread 5 Linen 25 1 Refine LV1
Linen Cloth 10 Linen 50 1 Refine LV10
Hemp Thread 5 Hemp 35 1 Refine LV20
Hemp Cloth 10 Hemp 70 1 Refine LV30
Cotton Thread 5 Cotton 50 1 Refine LV40
Cotton Cloth 10 Cotton 100 1 Refine LV50
Proto Parchment 5 Linen
5 Galaxygrass
35 1 Refine LV5
Fine Parchment 5 Hemp
5 Galaxygrass
50 1 Refine LV10
Advanced Hemp Paper 5 Hemp
5 Galaxygrass
5 Cotton
100 1 Refine LV20
Common Glass Bottle 1 Crystal Bead 35 1 Refine LV5
Advanced Glass Bottle 1 Quartz Bead 50 1 Refine LV30
LV1 Identify Scroll 1 Proto Parchment 40 1 Refine LV1
LV2 Identify Scroll 1 Proto Parchment 80 1 Refine LV1
LV3 Identify Scroll 1 Proto Parchment 160 1 Refine LV1
LV4 Identify Scroll 1 Fine Parchment 320 1 Refine LV10
LV5 Identify Scroll 1 Fine Parchment 640 1 Refine LV20
LV6 Identify Scroll 1 Fine Parchment 1280 1 Refine LV30
LV7 Identify Scroll 1 Advanced Hemp Paper 2560 1 Refine LV40
Hades Ink 1 Set's Blood
1 Holy Water
25 1 Refine LV1
Feather Pen 1 Horus' Feather
1 Medal of Triumph
25 1 Refine LV1
Deity Debris 20 Fine Gold
1 God-beast Heart
25 1 Refine LV1
Iron Key 6 Fine Iron 1000 1 Refine LV10
Diamond 1 Quartzite
1 Herb Catalyst LV2
500 1 Refine LV10
Quartz Essence 60 Quartzite 100 1 Refine LV30
Relic LV1 Gleam Soulbead 67 Celebeam Particle 2000 10 Relic Research LV1
Relic LV1 Magiclight Soulbead 200 Celebeam Particle 6000 10 Relic Research LV1
Relic LV1 Holylight Soulbead 200 Celebeam Particle
1 Holylight Essence
12000 10 Relic Research LV1
Relic LV2 Gleam Soulbead 74 Celebeam Particle 3334 10 Relic Research LV1
Relic LV2 Magiclight Soulbead 220 Celebeam Particle 10000 10 Relic Research LV1
Relic LV2 Holylight Soulbead 220 Celebeam Particle
2 Holylight Essence
20000 10 Relic Research LV1
Relic LV3 Gleam Soulbead 80 Celebeam Particle 5000 10 Relic Research LV1
Relic LV3 Magiclight Soulbead 240 Celebeam Particle 15000 10 Relic Research LV1
Relic LV3 Holylight Soulbead 240 Celebeam Particle
3 Holylight Essence
30000 10 Relic Research LV1
Relic LV3 Gleam Soulbead 84 Celebeam Particle 6667 10 Relic Research LV1
Relic LV3 Magiclight Soulbead 255 Celebeam Particle 20000 10 Relic Research LV1
Relic LV3 Holylight Soulbead 255 Celebeam Particle
4 Holylight Essence
40000 10 Relic Research LV1
Phasing Compass 80 Celebeam Particle 2000 10 Relic Research LV1
Odin's Soul Jade LV 1 3 Aura of Souljade 3000 3 Refine LV1

  ขอบคุณข้อมูลดีๆ   Credit  By http://boi-wiki.perfectworld.com
Comments