04: การอัพเกรดสกิล

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 9/12/2553 15:32:20

การอัพเกรด skill นั้นจะใช้ 3 อย่างได้แก่ Current EXP, Coins และ Lv ตัวละคร

สามารถไปอัพเกรดได้ที่ NPC Mina/skill Traniner ( 87,158/Atlantis Square )

1.เลือก skill ที่ต้องการอัพเกรด

2.ตรวจดูความต้องการในการอัพ skill

3.กดปุ่ม Upgrade

ถ้าค่า EXP / Coins หรือ Lv ไม่พอตัวเลขจะแสดงเป็น สีแดง และปุ่ม Upgrade จะไม่สามารถกดได้
Comments